Normalan menstrualni ciklus traje od 21 do 35 dana. Amenoreja je defmisana kao izostanak menstruacije tokom najmanje šest meseci. Oligomenoreja predstavlja neredovan menstrualni ciklus u kome se menstruacija javlja u intervalu od 35 dana do šest meseci.

Primama amenoreja je odsustvo menarhe, a sekundama amenoreja je odsustvo spontanog krvarenja duže od Šest meseci u žene koja je prethodno menstruirala. Fiziološka amenoreja je ođsustvo menstruacije pre puberteta, tokom trudnoće i laktacije i nakon menopauze.

Učestalost. Amenoreja je relativno česta pojava i prisutna je u oko 3% žena koje su reproduktivno sposobne, ne računajući period trudnoće. U neplodnih žena učestalost amenoreje je 10 do 20%.

Etiologija. Amenoreja nije bolest već simptom koji mogu prouzrokovati različiti etiološki faktori. Najjednostavnijaklasifikacija amenoreje podrazumeva postojanje tri osnovna tipa poremećaja: anatomskih poremećaja, insuficijencije ovarijuma i tzv. sindroma hronične anovulacije. U ovu poslednju kategoriju svrstavaju se brojni poremećaji koji su posledica oštećenja hipotalamusa i hipofize ili poremećenog mehanizma povratnog dejstva estradiola. Na osncvu biohumoralnih odlika, sindromi hroničnc anovulacije mogu se svrstati u hipogonadotropne, normogonadotropne i neadekvatnu sekreciju gonadotropina.

Oko 65-75% žena sa amenorejem pati od hipoestrogenemije, bilo da se radi o porcmećaju na nivou hipofize ili hipotalamusa ili o neosetljivosti ovarijuma na gonadotropine. Manji broj žena (njih oko 28-35%) inia tzv, normogonadotropnu anovulalomu amenoreju (tipično PCOS sindrompolicističnih ovarijuma).

Dijagnoza. U većine ženapreliminarna dijagnoza se može postaviti na osnovu anamneze i detaljnog kliničkog pregleda. Podaci o simptomatologiji nedostatka estrogena (suvoća vagine, povremeni valunzi i smanjeno interesovanje za polne odnose) mogu biti prisutni u hipotalamusnoj amenoreji, u hiperprolaktinemij sldm stanj ima, i u primarnoj ovarijalnoj insuficijenciji. Klinički prisutan hirzutizam i akne uvek upućuju na hiperandrogenizam i sindrom policističnih ovarijuma. Ukoliko je hirzutizam veoma izražen uz prisutne znake virilizacije, najverovatnije postoji tumor ovarijuma ili nadbubrega koji luči androgene.

Amenoreja udružena sa galaktorejom uvek je znak hiperprolaktinemije.
Osnovne hormonalne analize u evaluaciji amenoreje obuhvataju određivanje nivoa LH, FSH, prolaktina i TSH. Povišen nivo gonadotropina uz nizak nivo estradiola upućuje na insuficijenciju ovarijuma, dok snižen nivo gonadotropina i estradiola upućuje na hipotalamusni ili hipofizni poremećaj. Pri normalnom nivou gonadotropina radi se ili o hroničnoj anovulaciji ili o poremećaju genitalnog trakta. Kod PCOS LH može biti neadekvatno povišen u odnosu na FSH (odnos LH : FSH > 3). Povišen nivo prolaktina ili TSH upućuje na hiperprolaktinemiju ili primami hipotireoidizam.

Komplikacije. Nelečena amenoreja je udružena sa značajnim dugoročnim morbiditetom. Hipoestrogenemijska amenoreja predstavlja rizik za osteoporozu i prevremenu ishemičnubolest srca. Komplikacijakoja prati amenoreju udruženu sa PCOS je hiperplazija i karcinom endometrijuma, usled odsustva ciklične sekrecije progesterona i.regulamog odlubljivanja endometrijuma. Žene sa PCOS često kasnije u životu imaju hipertenziju, dijabetes i hiperlipidemiju.

Terapija. Lečenje amenoreje usmereno je pre svega, na korekciju osnovnog poremećaja (Mperprolaktinemije, gubitka telesne težine), potom na nadoknadu estrogena (u svim stanjima hipoestrogenemije), i ukoliko je neposredni cilj postizanje plodnosti, na indukciju ovulacije.
Nadoknada estrogena je neophodna radi sprečavanja dugoročnih komplikacija hipoestrogenemije: osteoporoze i kardiovaskulamih bolesti. Kod hronične anovulacije sa normalnim ndvoom estrogena (PCOS) neophodna je ciklična primena progestogena radi sprečavanjahiperplazije endometrijuma.