Anomalije u razvoju jajnika jajovoda veoma su česte i imaju veliki klinički i praktični značaj jer mogu biti uzrok steriliteta, a nekad dovode i do vanmaterične trudnoće.

Nedostatak jajovoda u celini je retkost, za razliku od njihove nedovoljne razvijenosti koja je obično obostrana i česta. Suženje jajovoda, nepravilna površina i nekomuniciranje šupljine jajovoda sa matericom ima posebno mesto u tretpianu steriliteta.

Anomalije jajnika su prilična retkost ali ukoliko postoje, mogu da dovedu do značajnih funkcionalnih poremećaja. Kad se jajnici ne nalaze na svom pravom mestu, u maloj karlici može doći do poremećaja menstruacije i do steriliteta. Neretko se nailazi na nedovoljno razvijen jajnik što može dovesti do poremećaja njegove funkcije.

Po svom mestu i ulozi pravilna funkcija jajnika ima poseban značaj. Posledice nedovoljne i nepravilne funkcije jajnika dovode do raznih psihičkih tegoba i neurasteničnih smetnji. Te pojave su posledica narušene hormonske ravnoteže, gde pored ostalih žlezda sa unutrašnjim lučenjem, jajnik ima posebno mesto. Sigurno je da jajnik nije jedini uzročnik celog kompleksa smetnji koje se javljaju kod nekih žena. Afektivnost, preosetljivost, seksualna averzija, migrena, vrtoglavica, poremećaj koncentracije, umor i razdražljivost su posledice funkcionisanja vegetativnog nervnog sistema gde hormoni imaju dominantnu ulogu.

Kod razvoja genitalnih anomalija poseban značaj ima prava i lažna dvopolnost. Pol ploda u materici može se odrediti pri kraju drugog meseca života. Dešava se i da se u jednoj osobi istovremeno razviju muške i ženske polne žlezde sa sekundarnim seksualnim karakteristikama za oba pola. Prava dvopolnost je veoma retka i znači da se istovremeno razviju muške i ženske polne žlezde sa sekundarnim seksualnim karakteristikama za oba pola. Obe žlezde mogu biti prisutne ili je muška žlezđa prisutna sa jedne, a ženska sa druge strane.

Lažna dvopolnost je češća od prave i kod nje postoji samo jedna polna žlezda, muška ili ženska. Kod ženske lažne dvopolnosti izvesni ženski polni organi su znatno razvijeniji i podsećaju na muške. Kod muške lažne dvopolnosti, slabo je razvijen polni ud, što otežava procenu pola ali se sa sigurnošću može dokazati postojanje muške polne žlezde. I sekundarne seksualne karakteristike kod lažne dvopolnosti mogu biti nepravilno izražene. Glas, razvoj i izgled dojki, raspored dlaka, kretanje i ponašanje mogu biti slični osobama suprotnog pola. Sigurno je da vaspitanje takvih osoba ima ogroman značaj za njihovo ponašanje i stav prema životu.

U nekim slučajevima, ako za to postoje uslovi, potreba i želja, spoljni polni organi se operativno koriguju, ali se mora uvažavati psihoseksualno raspoloženje tih osoba.

Lažna dvopolnost može da se javi i kod nekih tumora nadbubrežne žlezde i nastaje operativnim odstranjenjem tumora. Isto tako pojava lažne dvopolnosti se zapaža kod nekih oboljenja hipofize i nekih tumora jajnika.

Anomalije razvoja genitalnih organa su često udružene sa anomalijama mokraćnih puteva, što ima ogroman klinički značaj. Kod mrtvorođene dece urođene mane mokraćnog i genitalnog sistema su čest uzrok smrti.

Genitalne anomalije su stalno prisutan i aktuelan problem, koji može da izazove i psihoseksualne poremećaje, fizičke promene, sterilitet i rasulo bračne zajednice pa im se zato i posvećuje posebna pažnja.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *